Sunday, October 12, 2008

Jianying Jinian Bridge

Jianying Jinian Bridge is a bridge over the Meijiang River in Meizhou prefecture in Guangdong province in southern China.

No comments: